der_wrapper"> v class="jeg_nav_item jeg_atton, .g_ad_top jnews der_wrapper_ads">
der_wrapper"tyle>oggle, class="jegder_wrapper"tyle>oggl" x"> "> nor_normal">
nor_norcom enu_p-js jd, asx.pavbar_wrapper dark"> _logo jeg_desk> v class=g_velenav_ite=g_velead jeg_ad_tg_logo jeg_desader_ads"> norbreadcprevad_top jnews jeg_navmal"> norbreadc:hoveem_wrap jeg_nav_alignright"m jeg_main_m:hover">0
eadidiv> breadd="j">COMPARTIDOf eadi"m
ng 2x">
nori:befc:hoveem_wrap jeg_nav_alignrim jeg_main_m:hover">3>ng 2x"> breadd="j">IMPRESIONESf eadi"m < mal"> norbreadl_plem_wrap jeg_nav_alignrimct-custom me:l:'';jfacebook://yebreadr.php?u=02/en%3A%2F%2Fel-inicio.%2Fle-post"%2FeFenpapel.es%2Fdeportes%2Fel-rayo-majadahonda-sigue-fuera-del-descenso-pero-dos-derrotas-conse%2F=" siz'noyellow'jjeg_desk> btn-facebook expanded ig_main_mfa fa-facebook-offiforeem" i>/eadi>Comp/etir eadi" saject-custom menu-i-d649decf3d/i="http weet?d="j=El%20Rayo%20npapel - Tu%20tes%2%20el-ra%20o-m%20o-dahond%20-sig%20oos%20o-a-del-%20escenso-pero%20tes-derr%20lro%20conse%20via%20%40%40","https:\/&url=02/en%3A%2F%2Fel-inicio.%2Fle-post"%2FeFenpapel.es%2Fdeportes%2Fel-rayo-majadahonda-sigue-fuera-del-descenso-pero-dos-derrotas-conse%2F=" siz'noyellow'jjeg_desk> btn--d649de expanded ig_main_mfa fa--d649de" evg xmlnstom me:l:'';jw3@conape00/evg" he="it="1em" i:beBox="el.e512e512" path d="M389.2 48hd-f6L305.6 224.2 487 464H345L233.7 318.6 106.5 464H35.8Lpe0.7 275f5 26.8 48H172.4L272.9 ed-f9 389.2 48zM364.4 421.8h39.1L151.1 88h-42L364.4 421.8z"ondievgm" i>/eadi>Comp=g_vr eadi" saject-custo//api.whevaapp://yebend?d="j=El%20Rayo%20npapel - Tu%20tes%2%20el-ra%20o-m%20o-dahond%20-sig%20oos%20o-a-del-%20escenso-pero%20tes-derr%20lro%20conse%0A02/en%3A%2F%2Fel-inicio.%2Fle-post"%2FeFenpapel.es%2Fdeportes%2Fel-rayo-majadahonda-sigue-fuera-del-descenso-pero-dos-derrotas-conse%2F=" siz'noyellow'jjin_mencg_menubread/whevaappebread"jjeg_desk> btn-whevaapp ig_main_mfa fa-whevaapp66" i>/?vi ormav> mal"> bread-g_footer.em_wrap jeg_nav_alignrimct-custom mes:l:'';j,"sameAs":["ebreadAg_vele?url=02/en%3A%2F%2Fel-inicio.%2Fle-post"%2FeFenpapel.es%2Fdeportes%2Fel-rayo-majadahonda-sigue-fuera-del-descenso-pero-dos-derrotas-conse%2F&2 .no=El%20Rayo%20npapel - Tu%20tes%2%20el-ra%20o-m%20o-dahond%20-sig%20oos%20o-a-del-%20escenso-pero%20tes-derr%20lro%20conse=" siz'noyellow'jjeg_desk> btn-,"sameAs ig_main_mfa fa-,"sameAs66" i>/?vi ormav> mct-custom g_main_menu_btn--arch_1" ig_main_mfa fa- read"6" i>/?vi ormav> s_shoe.l> go jeg_desk> v class=g_velenav_ite1x, httad jeg_a "
< s_sho s_shoe.l> go jeg_deski a:y-_norcom no- read"6__l go jeg_desk> breadc, div#bbread-f//em enu_pticky_breadbelearfixbbread-monocrhomd"6__l go jeg_desk> breadcf//emeg_inner_c" ss='ain #fftf io@2x.l>El RayoEnpapel - Tu tes%2 el-ra disframputyles eriiras","c.aSin e/divgo, dos era-del- escenso-pero lo acercdida v> zoea.pnligrosa disfa tabla. La últi n piedra en el camino sisfa hamputyle el Algeciras, un rivaciiirecto, q%2 sisflevabasframtreampunles erl Cra-d erl Espino en un p=g_vdo q%2 tyluvo envuelto en fa polémica.
El i a:enador l.esriego, Alfredo Sainnelena, aseguia q%2 vio el-ra disjuego en el econinngol erl Algeciras ainisframnpa!imps. “A mí me p=gece el-ra disjuego, aunq%2 aún no lo he) !imo en tele .wpón. Pngo bueno, sowp-cc.wpones y no nramp 'mes eras",trar. A.pnser.jpl 0-1 el commpo tylabasbien. Sí q%2 ty verdv cq%2 tn el segundo gol hay una l.no muant;}ra disPencs. Sowp-cc.wpones jpl árbitro y lo q%2 no p 'mes es jer.nav_a facilidad/* sfa hora disq%2 tl rivacifles%2 a fa poostría”,p-ccía tl técn altal término jpl encu",tro.
Sainnelena sabe q%2 no sisputeriira> dipler.ningún punle haimpopl final disfa tejeg_pel: “Por lu tetuación en fa q%2 tylames, pooq%2 cpel punle /* oro, sí q%2 nisfaaultia q%2 sisvaydidtyles treampunles ainisun rivaciq%2 a p=g_vr.jpl 0-1 hamhechltalgo más. Pngo hu tedo un p=g_vdo commliderdo y en fa pconina p=g_2 nuvimes ocawpones. Hay q%2 saber l.neesr tylas tetuaciones y no ponernramnervioses, hay q%2 ta:ho tranommlidad”.


En zoea.disnadiem{wirong>
El técn altjpl RayoEnpapel - Tu e- escecageae disq%2,#acgualhove2,#tylán en un> zoea.cómoda disfa tabla en el eutyle 11 esc 39mpunles. Pngo lambiéidty plenahove2 escocedor disq%2 fa tejida zoea.roja q%2 marcd iciiras","c.tylá a ta#bbolo cinaltpunles y q%2 aunq%2 q%2da#bpor disputarsost-ee2 jornadl- esc suam pecommes 21tpunles en juego.
Snu-ittyle, el c a:enador -ccía: “Firmo tylar esmo tylames erapués erihaber cogvdo cl commpo tn fa jornadlst-ee2 esc un punle. Eslames esc 39mpunles, aunq%2 no tylabastn nutylrramplanes > dcurrsí ejeater.pooq%2 el e=g_vdo cylabast-endo es%alado, y al final t-enes q%2 i="htter.sumer.punles. P=gece q%2 tylames en un> zoea.d rotia,.disnadie, y ta:hmes q%2 siguvr.apreostio.pooq%2 fa ggeae disatrás i:bne el-rte. Lle ábames t-ee2 jornadl- sin > dcu en cawa. Q%2da#bt-ee2 jornadl- por delave2,#hay q%2 siguvr.ocopit-endo pooq%2 c%alommina p%2da ganer.d c%alommina. La ligu e- muanbonita,.pngo muanexigove2,#ye"oenesframcommpos ta:hmes q%2 tylar muanme_vdos”.

der_wrapper"> v class="j=g_velenav_ite1x, httain,"seeg_a " >v_ite e inp .jeg__inner_c" deecg_mejeg_desk> po inp .je class="jegdeadidiv> tan.alt">Próxi n publicaciónf eadi"m ass="jegdgo jeg_desk> po inpl li a:tyl ass="jegdgo jeg_desk> umbnam_wrap jeg_nav_aligncenter"> ddata-item-row="default" >aaei-mexicos:m_wrap jeg_nav_alignright"m jeg_main_mumbnail .jeg_thumb, _style_otazy con-er1000 " ipadg_nav="75" he="it="75"
mh3wrapper"tyle>2 .no">_wrap jeg_nav_alignrimct-custom mes:l:efault" >aaei-mexicos:m_wrap jeg_nav_alignright"La S.lección Nacionam erihockey snu-i hielo sisfleva fa pad>at="Enéxico jeg_nav_alignright"m?vi ormav> h3a < lass="jegdct-custom g_main_menu_po inpllos_1" ig_main_mfa fa-llos_1" i>/?vi ormal/eecg_mex"ass='ad >v_iteon:hoveg__inner_c" 2 .no"g_main_mon:hovermpply>2 .no">Deja un> mposutylagdemallject sizenoyellowle> over_t-custo/le-post"f2Fenpapel.es%2Fdeportes%2Fel-rayo-majadahonda-sigue-fuera-del-descenso-pero-dos-derrotas-consef#mposerd gref="ht/ .jeg_ct_sub">Cu_stlao fa mposutylaaso-deemallje h3al div#acg_menu"site-title"> fpwrapper"on:hovernotec" eadid> rcommred-field-messname2Les eajnew obligut/*Qes eslán marcddes esc meadidiv> rcommred">* eadi" seadi" sp>fpwrapper"on:hover div-g_:hovebjenputs dir"on:hove="/fmhtterio meadidiv> rcommred">* eadi" snputs"vmd="jareae> fpwrapper"on:hover div-_titleteenputs dir"_titleteNomu-i meadidiv> rcommred">* eadi" snputs"vmn"]:he> <_titletel-2-18_titletetyle id="j" value i" in-e="30 hmaxl pgav="245" autoocoplete inaho1 rcommred rcommred"condip> rcommred">* eadi" snputs"vmn"]:he> Gua da rignomu-i, corr-o clecgrón alty web en estisnavegador ://e fa pcóxi n vez q%2 cfmhtte. snputs"dip> ln"]:hel-2-18sv#buddgver, div#buddg> 'on:hoveg .jegID'g/> 'on:hoveg r.com'gvalue '0'g/> fa divtnicio@2x.png 2x"&& ss='ax.l> ss='ax.l>-fgo jeg_desk> bidele_= enu_pticky_bidele_= -md-4 umeiaStickySidele_" g_nget g_nget_weaumer_atlse="> blocke2 .no"> eadi>El Tos-po eadi" sh3alss='ad 'neaumer-atlse-ads"> 'gref="h'background:#005027;bo dcu:1pxbbolid #003f16; or:#ffffff;'ad 'neaumer-atlse-m jeg_'gref="h'bo dcu-ancest:1pxbbolid #003f16'//enpapel.es, ESf s='ad 'neaumer-atlse-orta'ad 'eg_mobi_teje'" ig_main_'wi g_-fw g_-neaumer-20'm" i>/eadidiv> 'teje'"4° eadi" 'eg_mobi_text'>Neblinadiv class='ad 'dl .yc22ys'gref="h'bo dcu-ancest:1pxbbolid #003f16'//eadidiv> 'extended_22y extended_22y_1'//er eadi" eadidiv> 'extended_22y extended_22y_2'//ié eadi" eadidiv> 'extended_22y extended_22y_3'>Jue eadi" ss='ad 'dl .y'//eadidiv> 'extended_22y extended_22y_1' 2 .no='Niebla d rañan> / nublaeP erita dc'>15demallj°Cdeemallj / 7demallj°Cdeemallj
/ eadi" eadidiv> 'extended_22y extended_22y_2' 2 .no='NublaeP'>16demallj°Cdeemallj / 7demallj°Cdeemallj
/ eadi" eadidiv> 'extended_22y extended_22y_3' 2 .no='Mpaprhove2 nublaeP'>17demallj°Cdeemallj / 6demallj°Cdeemallj
/ eadi" iv class='ad 'neaumer-atlse-foote_'gref="h'bo dcu-top:1pxbbolid #003f16'/poweing}bytmeadidiv> 'neaumer-atlse-foote_-block'eWeaumer Atlse/ eadi" iv class='adss='ad g_nget g_nget_av_itebefoalc:hoveer""> _wrap jeg_nav_alignrimh3wrapper"> blocke2 .no"> eadi>Perl.nece C_suclaeP eadi" sh3a_wrap jeg_nav_alignrie ss='aclass="jeg_mainbefoal:hoveer= 3 l="item_wrap jeg_nav_ali < cto/">Conp g_nget g_nget_av_itetab_ .je e>
  • Tendepluasde-conormav> lic22/02tab 1x, httg_maintab .jeg2="/fmhtteriosde-conormav> lic22/02tab 1x, httg_maintab .jeg3e2Leemás recageaede-conormav> cto/ > posto norumbnam_wrap jeg_nav_aligncenter"_wrap jeg_nav_alignright"mdata-item-row="default" > mng 2x"> nortyleblockel li a:tyl ass="jeg/div> usel_2 .no"> nortyle " .jd_top jnews jeg_navmal"> nor_postdle_1" ig_main_mfa fa-llockro66" i> 31ica-a:hooiir pel4 < > posto norumbnam_wrap jeg_nav_aligncenter"_wrap jeg_nav_alignright"mdata-item-row="default" > mng 2x"> nortyleblockel li a:tyl ass="jeg/div> usel_2 .no"> nortyle " .jd_top jnews jeg_navmal"> nor_postdle_1" ig_main_mfa fa-llockro66" i> 30ica-a:hooiir pel4 < > posto norumbnam_wrap jeg_nav_aligncenter"_wrap jeg_nav_alignright"mdata-item-row="default" > mng 2x"> nortyleblockel li a:tyl ass="jeg/div> usel_2 .no"> nortyle " .jd_top jnews jeg_navmal"> nor_postdle_1" ig_main_mfa fa-llockro66" i> 8iir feu-iooiir pel4 < > posto norumbnam_wrap jeg_nav_aligncenter"_wrap jeg_nav_alignright"mdata-item-row="default" > mng 2x"> nortyleblockel li a:tyl ass="jeg/div> usel_2 .no"> nortyle " .jd_top jnews jeg_navmal"> nor_postdle_1" ig_main_mfa fa-llockro66" i> 20iir feu-iooiir pel4 < mng 2x"> nortyleblockel li a:tyl ass="jeg/div> usel_2 .no"> nortyle " .jd_top jnews jeg_navmal"> nor_postlik_1" ig_main_mfa fa-ln:hovero66" i> 3>ng 2x"> < > posto norumbnam_wrap jeg_nav_aligncenter"_wrap jeg_nav_alignright"mdata-item-row="default" > nortyleblockel li a:tyl ass="jeg/div> usel_2 .no"> nortyle " .jd_top jnews jeg_navmal"> nor_postlik_1" ig_main_mfa fa-ln:hovero66" i> 2>ng 2x"> < > posto norumbnam_wrap jeg_nav_aligncenter"_wrap jeg_nav_alignright"mdata-item-row="default" > nortyleblockel li a:tyl ass="jeg/div> usel_2 .no"> nortyle " .jd_top jnews jeg_navmal"> nor_postlik_1" ig_main_mfa fa-ln:hovero66" i> 1>ng 2x"> < > posto norumbnam_wrap jeg_nav_aligncenter"_wrap jeg_nav_alignright"mdata-item-row="default" > mng 2x"> nortyleblockel li a:tyl ass="jeg/div> usel_2 .no"> nortyle " .jd_top jnews jeg_navmal"> nor_postlik_1" ig_main_mfa fa-ln:hovero66" i> 1>ng 2x"> < mng 2x"> nortyleblockel li a:tyl ass="jeg/div> usel_2 .no"> nortyle " .jd_top jnews jeg_navmal"> nor_postlik_1" ig_main_mfa fa-llockro66" i> 24 d rayoiir pel4 < > posto norumbnam_wrap jeg_nav_aligncenter"_wrap jeg_nav_alignright"mdata-item-row="default" > mng 2x"> nortyleblockel li a:tyl ass="jeg/div> usel_2 .no"> nortyle " .jd_top jnews jeg_navmal"> nor_postlik_1" ig_main_mfa fa-llockro66" i> 24 d rayoiir pel4 < > posto norumbnam_wrap jeg_nav_aligncenter"_wrap jeg_nav_alignright"mdata-item-row="default" > mng 2x"> nortyleblockel li a:tyl ass="jeg/div> usel_2 .no"> nortyle " .jd_top jnews jeg_navmal"> nor_postlik_1" ig_main_mfa fa-llockro66" i> 24 d rayoiir pel4 < > posto norumbnam_wrap jeg_nav_aligncenter"_wrap jeg_nav_alignright"mdata-item-row="default" > mng 2x"> nortyleblockel li a:tyl ass="jeg/div> usel_2 .no"> nortyle " .jd_top jnews jeg_navmal"> nor_postlik_1" ig_main_mfa fa-llockro66" i> 24 d rayoiir pel4 < g_nget g_nget_av_itemodule_blocke19 e> nortyleblocke19 nortyleblock normodule_hook norpaginag_me_disablenanorc="_1o3nav_itemodule_sing_0e665257a1ac20a ic22/02uniq%2 blocke2 .no"> eadi>Relass N_it eadi" sh3a_wrap jeg_nav_alignri"_wrap jeg_nav_aligpng 2x"&& nortyles">_wrap jeg_nav_alignrimcg_veleniv> > posto .jgads"d_top jnews jeg_navmal"> norumbnam_wrap jeg_nav_aligncenter"_wrap jeg_nav_alignright"mdata-item-row="default" > mng 2x"> nortyleblockel li a:tyl ass="jeg/div> usel_2 .no">l ass="jeg/div> nortyle " .jd_mal"> nor_postdle_1" data-item-row="default" > 24 d rayoiir pel4 mng 2x"_wrap jeg_nav_alignri cg_velex"> nortyleemallo > posto norumbnam_wrap jeg_nav_aligncenter"_wrap jeg_nav_alignright"mdata-item-row="default" > mng 2x"> nortyleblockel li a:tyl ass="jeg/div> usel_2 .no">l ass="jeg/div> nortyle " .jd_mal"> nor_postdle_1" data-item-row="default" > 24 d rayoiir pel4 mng 2x cg_velexmdg_veleniv> > posto norumbnam_wrap jeg_nav_aligncenter"_wrap jeg_nav_alignright"mdata-item-row="default" > mng 2x"> nortyleblockel li a:tyl ass="jeg/div> usel_2 .no">l ass="jeg/div> nortyle " .jd_mal"> nor_postdle_1" data-item-row="default" > 24 d rayoiir pel4 mng 2x cg_velexmdg_veleniv> > posto norumbnam_wrap jeg_nav_aligncenter"_wrap jeg_nav_alignri jegmdata-item-row="default" > mng 2x"> nortyleblockel li a:tyl ass="jeg/div> usel_2 .no">l ass="jeg/div> nortyle " .jd_mal"> nor_postdle_1" data-item-row="default" > 24 d rayoiir pel4 mng 2x cg_velexiv> < 'module-overlay'x"&& jegmal"> 'pre//ener_ver, pre//ener_dot'x"&& jeg> module-pre//enero <> module-pre//enero l&& jeg> <> v_itepre//ener_circno_out_c" _&& jeg> <> <> v_itepre//ener_circno_inr_c" /ng 2x"&& jeg> <> module-pre//enero l&& jeg> <> ainbquaro">l&& jeg> <> <> ainbquaro_inr_c" /ng 2x"&& jeg> <> 'navigution_overlay'xmal"> 'module-pre//enero ormav> ormav> png 2x"&& "&& ycrept>varnav_itemodule_sing_0e665257a1ac20a = {"m jeg__il l":"","firel_2 .no":"Relass N_it","s_prnd_2 .no":"","ur.t:"","m jeg__ver,t:"m je//e_6","m jeg__backgroundt:"","m jeg__s_prndary_backgroundt:"","m jeg__text_ ort:"","m jeg__lumb_ ort:"","m jeg__aclass_ ort:"","m jeg__filter_cle_goryt:"","m jeg__filter__titlet:"","m jeg__filter_tagt:"","m jeg__filter_t="j":"All","usel_2er,t:" .je ,"l li a:_2er,t:"all","sponsoet:false,"nbnaer_ .je :"4","usel_off-in :"0","uniq%2el li a:t:"disable","include_ .je :"","included_onlyt:false,"exclude_ .je :"","include_cle_goryt:"","exclude_cle_goryt:"","include__titlet:"","include_tagt:"","exclude_tagt:"","usel_2agt:"","tresp_ev a:s_clet:"","soet_byt:"lle_je ,"dle__e-postt:"defaule ,"dle__e-post_customt:"Y\/m\/d","force_n-posl_i namd//ent:"","uaginag_me_modet:"disable","uaginag_me_n="jurev_showt="j":"","uaginag_me_nbnaer_ .je :"6","uaginag_me_ycroll_lubudd:"0","boxent:"","boxen_shadowt:"","el_idt:"","el_ t:"","schttpt:"","ap: 2e_g_navt:"autoi,"t .no_ ort:"","aclass_ ort:"","enp_ ort:"","excerpp_ ort:"","c t:"","uagent:1,"ap: 2e_ t:"anorc="_1o3","c t:"av_iteblocke19 }; secrept>e ss='acss='acss='acss='acss='al> ss='ax.l l&& mal"> 'lis-ads"> 'acss='al> ss='ax. ss='ax orta-c tdiv> tyle>tejelle_-defaule inngleninnglestyle tyleid-singninnglese-post-sostia dc' senaed-responsive non-loggen-in tresp-no-jsc news tyle>hrex-overlay v_itfeen_pre//enero v_itfeen_pre//enero lop jnews v_itepre//ener_circno_inr_c" /ng 2x"op jnews v_itfeen_pre//enero l al"> ainbquaro">/al"> ainbquaro_inr_c" /ng 2x ets/ipa/> -emptyads/2022/02icio@2x.png 2x" data-dark-src="https://enpapel.es2/leicky-menu-logoads/20c22/02ici-inicio.png" data-dark-srcset="https://enpapel.es2/leicky-menu-logoads/ 1x2/02/enpapel-inicio.png 1x, https://enpapel.es2/leicky-menu-logo@2xads/ 2xe=enpapleicky-menu-logo20c22/02l="it2icio@2x.png 2x" data-dark-src="https://enpapel.es2/leicky-menu-logoads/20c22/02l="it2ici-inicio.png" data-dark-srcset="https://enpapel.es2/leicky-menu-logoads/ 1x2/02/enpapel-inicio.png 1x, https://enpapel.es2/leicky-menu-logo@2xads/ 2xe=c22/02ia k2icio@2x.png 2x" data-dark-src="http https/av_it/> ets/ipa/logo_ia kmodeads/20c22/02ia k2ici-inicio.png" data-dark-srcset="http https/av_it/> ets/ipa/logo_ia kmodeads/ 1x2/02/enpapel-inicio.png 1x, http https/av_it/> ets/ipa/logo_ia kmode@2xads/ 2xe=cccccccccccccccccccccccc22/02pin-no-hover="truo">l ass="jegaso-l ass="jegap>Periódil mensuslcgratuiamiir npapel - Tu.

    l&& "jeg/div ss='ax.l foote__g_nget g_nget_av_itebefoal e> Síguenos: setrong> spx"&& l&& mal"> "befoals_g_nget rounded"-l data-item-row="dwww.lumkee//.com/companypel-inic/?viewAsMenaer=truo" targiniceblank" re/="exte_nslcnoopa:hocnofollowtdiv> l ass="jeg/div> " i>l ass="jeg/div> l ass="jeg/div> " i>l ass="jeg/div> ss='ax.l& stylenicopad>#av_itebefoala1 . ss='ax.l ng 2x"div> /divl ass="jeg/div> g_nget_t="j foote__g_nget g_nget_custom_html e> foote__2 .no"> eadi>Navegar por Cle_gorías: seadi" sh3a t="jg_nget custom-html-g_nget"> ul>
  • etrong>De-post" setrong> etrong>Opt/uónasetrong> etrong>IEavanzado y emprendimageamasetrong> etrong>La Cp: 2eaiir Sonsolt"asetrong>Eprnomíaasetrong>Salud y Vidaasetrong> etrong>Empresario"asetrong> /divl ass="jeg/div> foote__g_nget g_nget_av_iterelass_v_it e> foote__2 .no"> eadi>Últimas Notifoas seadi" sh3a nortyleblock">l ass="jeg/div> > posto 9859 tyle ver,style sostus-publish e-post-sostia d hasstyle>umbnail . hentry> le_gory9m.es%2Fdepo> le_gory9slineroosg-afects%2soosg-asfa adoiosg-callt"iosg-fech2soosg-m.es%2Fdepo>osg-plazoiosg-renovacioniosg-ruto>osg-senslt"iosg-veranod_top jnews jeg_navmal"> norumbnam_wrap jeg_nav_aligncenter" ass="jeg/div> umbnail .jeg_thumb, _style_otazy con-er715 " ipadg_nav="120" he="it="86" mng 2x"> nortyleblockel li a:tyl ass="jeg/div> nortyle_2 .no"> <> nortyle " .jd_top jnews jeg_nav/div> pro53rty idle_Published"> nor_postdle_1" ig_main_mfa fa-llockro66" i> 24 d rayoiir pel4 /div> /div> < /div> //div> /div> < m > posto 9854 tyle ver,style sostus-publish e-post-sostia d hasstyle>umbnail . hentry> le_gory9slinero le_gory9zoeay_naotyleoosg-acusacioniosg-ayu_thmageam-139tyzuelo-dtsale_coniosg-gua de*Quiosg-gua de*Qu-o--losafamoso"iosg-i namnt"iosg-ine-poestylifoaloosg-m.lat/etloosg-ninos>osg-pyzuelo-dtsale_coniosg-videos">_wrap jeg_nav_alignrimal"> norumbnam_wrap jeg_nav_aligncenter" ass="jeg/div> umbnail .jeg_thumb, _style_otazy con-er715 " ipadg_nav="120" he="it="86" mng 2x"> nortyleblockel li a:tyl ass="jeg/div> nortyle_2 .no"> nortyle " .jd_top jnews jeg_nav/div> pro53rty idle_Published"> nor_postdle_1" ig_main_mfa fa-llockro66" i> 24 d rayoiir pel4 /div> jnews jeg_nav/div> //div> /div> < jnews//div> //div> top jnews jegmal"> norfoote__s_prndary> earfixtyl ass="jeg/div"> foote__r="item_wrap jeg_nav_aliv> < nor_pnu_foote_i>
  • Sobre NosotrosCg_thcamwrap jeg_nav_aligncenter"_wrap jeg_nav_alignri jeg ormav> mng 2x"> <"> <"> <"> <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<Efault" <"> Cg_figuración ir fas cooki_" gtscli-elehove medium _li-plugin-button wtscli-aclaptsalljbtn cooki__action_llose_m jeg_ _li_action_button">AlaptarnTodas 22/02nosnippinictruo"> eadid> Mannam escsove seadi" 22/02nosnippinictruo"d> l l&& mevg "eviewBox="0 0 24 24"- path wtscli-sr-onlyt>Cerrar seadi""&&<< sbutton""&&<< l&& mal"> _li-c=inner_c-fluid _li-tab-c=inner_c" l _li-c=l-12 _li-align- s-etretch _li-px-0">l&& mal"> _li-privacy-overview"-l h4>Resum a ir fa privacidad& _li-privacy-l li a:tyl&& _li-privacy-l li a:-t="j">Eyleositio web utiliza cooki_" p=ga mejorarnsu ex53rieplua magearas navega por elositio web. De elv> , fas cooki_"div> ififs%2socomomn_cesariashre almacenan ennsu navegador, ya qut son eseplual_" p=ga elofuncionhmageam ir fas funcion_" bá"ifss dicisitio web. También utilizamos cooki_" ir te_ceros qut nos>ayudan a annlizar y comprendg_ _ómomutiliza usted eyleositio web. Eylas cooki_"dre almacenan ennsu navegador sólo esc su escsoveimageam. También tager fa opción ir excluirre ir eylas cooki_". Peronfa exclusión ir algunas ir eylas cooki_" puedt afectsr a eu ex53rieplua ir navegación./ng 2x"&& _li-privacy-r jeser-20a*Qu-labbl ss='ax.l ss='ax.l _li-c=l-12 _li-align- s-etretch _li-px-0 _li-tab-section-c=inner_c" l _li-tab-section" l _li-tab-m jeg_"-l 22/02targinicfuncionhlt" r2/02toggle _li-toggle-tab" l Funcionhlt" _li-switch" l _li-us_c-prefe_ence-checkbox"ac22/02> _li-sliner" 22/02_li-enable Activado" 22/02_li-disable="Drsactivado"- eadidiv> wtscli-sr-onlyt>Funcionhlt" seadi" labbl l ss='ax.l& ss='ax.l& _li-tab-l li a:tyl&& _li-tab-adie _li-fjegic22/02> gtscli-cooki_oirscreption" l Las cooki_" funcionhlt">ayudan a r jlizar ci-rta" funcionhlidadesocomomcompartir elol li aidoicacisitio web tn fa" pl2/0e-poas ir fas redt"ibefoal_"2/recogg_ opt/uon_" y oaras c=gacte*íleica" ir te_ceros. l ss='ax.l& ss='ax.l& ng 2x"&& ss='ax.l& _li-tab-section" l _li-tab-m jeg_"-l 22/02targinicrendimageam r2/02toggle _li-toggle-tab" l Rendimageam _li-switch" l _li-us_c-prefe_ence-checkbox"ac22/02> _li-sliner" 22/02_li-enable Activado" 22/02_li-disable="Drsactivado"- eadidiv> wtscli-sr-onlyt>Rendimageamaseadi" labbl l ss='ax.l& ss='ax.l& _li-tab-l li a:tyl&& _li-tab-adie _li-fjegic22/02> gtscli-cooki_oirscreption" l Las cooki_" ir rendimageamdre utilizan p=ga eli adg_ y annlizar framíndic_"div>ve ir rendimageamdcacisitio web, fo qut ayuda a ofrelar una mejor ex53rieplua ir usue_oo asframvisitaa:es. l ss='ax.l& ss='ax.l& ng 2x"&& ss='ax.l& _li-tab-section" l _li-tab-m jeg_"-l 22/02targinicannlyeic" r2/02toggle _li-toggle-tab" l Annlyeic" _li-switch" l _li-us_c-prefe_ence-checkbox"ac22/02> _li-sliner" 22/02_li-enable Activado" 22/02_li-disable="Drsactivado"- eadidiv> wtscli-sr-onlyt>Annlyeic"aseadi" labbl l ss='ax.l& ss='ax.l& _li-tab-l li a:tyl&& _li-tab-adie _li-fjegic22/02> gtscli-cooki_oirscreption" l Las cooki_" annlíticasdre utilizan p=ga eli adg_ _ómomi_te_actúan framvisitaa:es esc icisitio web. Eylas cooki_"dayudan a pro5orcionhriine-poación sobre fas métrifss dicinúmeronir visitaa:es, fa tasa ir rebote, fa fueli ir tráfifo, etc. l ss='ax.l& ss='ax.l& ng 2x"&& ss='ax.l& _li-tab-section" l _li-tab-m jeg_"-l 22/02targinicpublicidad r2/02toggle _li-toggle-tab" l Publicidad _li-switch" l _li-us_c-prefe_ence-checkbox"ac22/02> _li-sliner" 22/02_li-enable Activado" 22/02_li-disable="Drsactivado"- eadidiv> wtscli-sr-onlyt>Publicidadaseadi" labbl l ss='ax.l& ss='ax.l& _li-tab-l li a:tyl&& _li-tab-adie _li-fjegic22/02> gtscli-cooki_oirscreption" l Las cooki_" ir publicidaddre utilizan p=ga ofrelar asframvisitaa:es anuncio" y campaña" ir market//e re/evaa:es. Eylas cooki_"drastr jn asframvisitaa:es en framsitios web y/recopilapiine-poación p=ga ofrelar anuncio" 53rsonnlizados. l ss='ax.l& ss='ax.l& ng 2x"&& ss='ax.l& _li-tab-section" l _li-tab-m jeg_"-l 22/02targinicotros r2/02toggle _li-toggle-tab" l Otros _li-switch" l _li-us_c-prefe_ence-checkbox"ac22/02> _li-sliner" 22/02_li-enable Activado" 22/02_li-disable="Drsactivado"- eadidiv> wtscli-sr-onlyt>Otros _li-tab-l li a:tyl&& _li-tab-adie _li-fjegic22/02> gtscli-cooki_oirscreption" l Oaras cooki_"dnoo le_gorizadasdrsc aqutlv> qut están siepdo annlizadasdy qut aúndnoohan sido iv> ififs%2soen una cle_goría. l ss='ax.l& ss='ax.l& ng 2x"&& ss='ax.l& _li-tab-section" l _li-tab-m jeg_"-l 22/02targinicimprescindiblb">22/02toggle _li-toggle-tab" l Imprescindiblb _li-switch" l iv> _li-us_c-prefe_ence-checkbox"ac22/02> / l iv> _li-sliner" 22/02_li-enable Activado" 22/02_li-disable="Drsactivado"- eadidiv> wtscli-sr-onlyt>Imprescindiblb _li-tab-l li a:tyl&& _li-tab-adie _li-fjegic22/02> gtscli-cooki_oirscreption" l Las cooki_" n_cesariashrsc absolutameli imprescindiblb" p=ga qut ecisitio web funcion_ correctsmeli . Eylas cooki_"dg=gantizan la" funcionhlidadesobá"ifss y fas c=gacte*íleica" ir seguridaddcacisitio web, ir e-poa anónima. l ss='ax.l& ss='ax.l& ng 2x"&& ss='ax.l& ss='ax. ss='ax &&<< sdiv> &&<< l gtscli-elehove _li-c=inner_c-fluid _li-tab-c=inner_c" l _li-rowtx"& _li-c=l-12 _li-align- s-etretch _li-px-0">l&& _li-tab-foote_ gtscli-privacy-overview-actions l l da> gtscli-privacy-btn cli_s_tt//e_save_button wtscli-privacy-aclaptsbtn clijbtn">GUARDAR Y ACEPTAR ycrept> ( function ( orta ) {x.l&'us_ strift';x.l&orta. Nsme = orta. Nsme.replace( /\btresp-no-js\b/, 'tresp-js' );x.l} )( docum a:.orta );x.l sycrept> x.l& noycrept> GTM-W47G6BW" he="it="0" g_nav="0" etyle="display:nomb;visibility:hidden6 a*Qu-hidden="truo"> < select_sharenanorshare_button">eg/div> < mbutton _l> select-share-button urltem-ros%3A%2F%2Fefault" ><%2Fle-post"%2Fel-rayo-m.es%2Fdepo-sigue-fuerayo-mairscenso-53ro-dosairrrolas-escsocutivas-eiembgan-l> -du%2s%2Fic22/02> nam>urlte">22/02t .no="El%20Rayo%20npapel - Tu%20sigue%20fuera%20o-m%20o-scenso%2053ro%20oos%20o-rrolas%20escsocutivas%20siembgan%20las%20du%2s: " ig_main_mfa fa-fjcebook-offifoal66" i>mso-mbutton _l> select-share-button urltem-ros%3A%2F%2Fefault" ><%2Fle-post"%2Fel-rayo-m.es%2Fdepo-sigue-fuerayo-mairscenso-53ro-dosairrrolas-escsocutivas-eiembgan-l> -du%2s%2Fic22/02> nam>urlte">22/02t .no="El%20Rayo%20npapel - Tu%20sigue%20fuera%20o-m%20o-scenso%2053ro%20oos%20o-rrolas%20escsocutivas%20siembgan%20las%20du%2s%20via%20%40%40EnPinicpel1" " ig_main_mfa fa-twitte_"- evg xmlnstem-ro="dwww.w3.orgape00/evg" he="it="1 "eviewBox="0 0 512 512"- path mso- ormav> /div> < m/div> jnews jeg < mng 2x"_wrap jeg_nav_ali> < mng 2x" n-posl nor_pnu_llose"" ig_main_m noil l-cross66" i>mso- orma orma "dtop jnews vav_ads" l anorsearch_no_expand round norsearch_toggle1" ig_main_mfa fa-search66" i>mso- orma e-po action="m-row="default" > norsearch_e-po: targiniceto"d_top j norsearch_input" placeholder="Busc=g..." ver, t="j"evaluete">autocompleteteoffd_top j