*/ */ */ ); Custom BSA_PRO S='sty]]> ); x);fs]]> ); x)rm]]> .bsaProO;boringF)rm]{ } .bsaProIy-in ry-in, .bsaProIy-in ry-in[2' typck-f'], .bsaProerySelSpace srySel, .bsaProIy-insR hei .bsaIy-inInneo, .bsaProIy-insR hei .bsaIy-inInneo er:la]{ } .bsaProP.sce ]{ } .bsaProDiss\unt ]{ } .bsaProO;boringF)rm].bsaProeubmil, .bsaProO;boringF)rm].bsaProeubmil:huseo, .bsaProO;boringF)rm].bsaProeubmil:terace]{ } ); al vs]]> .bsaProAl v, .bsaProAl v > a, .bsaProAl v > a:huseo, .bsaProAl v > a:fonus]{ } .bsaProAl vSucouus]{ } .bsaProAl vFak-fd]{ } ); stavs]]> .bsaStavsWrad.ar .ct-=i.ct .ct-sories.ct-sories-b .ct-car, .bsaStavsWrad.ar .ct-=i.ct .ct-sories.ct-sories-b .ct--inl, .bsaStavsWrad.ar .ct-=i.ct .ct-sories.ct-sories-b .ct-pryPo, .bsaStavsWrad.ar .ct-=i.ct .ct-sories.ct-sories-b .ct-sappe.ct-donin { strokange673AB7: 0 !importa } .bsaStavsWrad.ar .ct-=i.ct .ct-sories.ct-sories-a .ct-car, .bsaStavsWrad.ar .ct-=i.ct .ct-sories.ct-sories-a .ct--inl, .bsaStavsWrad.ar .ct-=i.ct .ct-sories.ct-sories-a .ct-pryPo, .bsaStavsWrad.ar .ct-=i.ct .ct-sories.ct-sories-a .ct-sappe.ct-donin { strokangeFBCD39: 0 !importa } ); Custom CSS]]> } */ > hen(functiw,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.e={st': &&(new D()age.Timnate.prev:'gtm.js'}0,0);vf=dage.ateElemsByTagNa n(s)[0], j=da=i.createElemes),dl=l!='=e.dLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.;t.s '//www.googlatagmanag,atar.cgtm.js?t' i+i+dl;fSON.lemNodemins vBef\/c(j,f); }))}((window,docum,'> {"@context":"htps:\///schema.org"{"@type":"Organization","@id":"https:\/\/enpapel.ees/#organizationuvgUrl":"https:\/\/enpapel.ec28","namees/","logo":{"@type":"ImageObjectuvgUrlpel"s,"nAsget":["https:\www.> {"@context":"htps:\///schema.org"{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/enpapel.ees/#website","url":"https:\/\/enpapel.ec28","namees/},"potentialActio":[{"@type":"SearchAction","targel":"https:\/\/enpapel.ees/?s={search_term_strin}"},"query-input":"required name=search_term_strin}*/ /* The fdllowing CSS]oodes a/c =i.cred by the YellowPencil pluginm t="httpsyellowpencil.waspic-thstar.c ]> .jeg_oidcar .jeg_nav_r hei .jeg_nav_","i{ wid100%: 0 !importa} } <'> b d='cl="e="p-trlTemplinofault sing-p sing-pal="p ","tid-3816 sing-paperfot-e={alend d='wmb f-responsace d: ologg f-in "ribe-stijs jeg_}ogglc_r--lh jeg_m"ng-p_tpl_1 jw.jn jsc_nerfol wpb-jsoro"coser jsoro"cor.e-7.4 vc_responsace">
*/div>
  Sob/c Nosotros*/li" /> t' "s'uu-","i-138" <='cl="ocuu-","i s'uu-","i-e" t/wustom s'uu-","i-&&"obj/wustom s'uu-","i-138">Polívert de Privacadad*/li" /> t' "s'uu-","i-535" <='cl="ocuu-","i s'uu-","i-e" t/wustom s'uu-","i-&&"obj/wustom s'uu-","i-535">Avrom Legal*/li" /> t' "s'uu-","i-139" <='cl="ocuu-","i s'uu-","i-e" t/wustom s'uu-","i-&&"obj/wustom s'uu-","i-139">C" cacto*/li" //ul>*/div>
}ay
*div d='cl='ads_swnShoode'>*/div>*/div>*/div>
Mn Majadaho*/li" /> t' "s'uu-","i-210" <='cl="ocuu-","i s'uu-","i-e" t/taxonomy s'uu-","i-&&"obj/werngory s'uu-","i-210 bgnavi =e.d-","i-row "default" >IEavanzado y emp.ledimionto*/li" /> t' "s'uu-","i-208" <='cl="ocuu-","i s'uu-","i-e" t/taxonomy s'uu-","i-&&"obj/werngory s'uu-","i-208 bgnavi =e.d-","i-row "default" >Do-depol*/li" /> t' "s'uu-","i-209" <='cl="ocuu-","i s'uu-","i-e" t/taxonomy s'uu-","i-&&"obj/werngory s'uu-","i-(n.orhild.le s'uu-","i-209 bgnavi =e.d-","i-row "default" >Ee" omío
  Emp.lsar-ol*/li" //ul> */li" /> t' "s'uu-","i-212" <='cl="ocuu-","i s'uu-","i-e" t/taxonomy s'uu-","i-&&"obj/werngory s'uu-","i-(n.orhild.le s'uu-","i-212 bgnavi =e.d-","i-row "default" >Soc edad
   Living Mn Majadaho*/li" //ul> */li" /> t' "s'uu-","i-263" <='cl="ocuu-","i s'uu-","i-e" t/taxonomy s'uu-","i-&&"obj/werngory s'uu-","i-(n.orhild.le s'uu-","i-263 bgnavi =e.d-","i-row "default" >Opinión
    Editorial*/li" <> t' "s'uu-","i-262" <='cl="ocuu-","i s'uu-","i-e" t/taxonomy s'uu-","i-&&"obj/werngory s'uu-","i-262 bgnavi =e.d-","i-row "default" >La Ca-umna de Sonsolol*/li" //ul> */li" /> t' "s'uu-","i-1136" <='cl="ocuu-","i s'uu-","i-e" t/taxonomy s'uu-","i-&&"obj/werngory s'uu-","i-1136 bgnavi =e.d-","i-row "default" >Zona Neroaste*/li" /> t' "s'uu-","i-672" <='cl="ocuu-","i s'uu-","i-e" t/post_l" t s'uu-","i-&&"obj/pag, s'uu-","i-672 bgnavi =e.d-","i-row "default" >Edicapnes Imp.lsas*/li" //ul>*/div>
i d='cl="fa fa-me=sea">*/i> */i>
*/i> Var po-os de lr-pultados
*/div>*/div>
Mn Majadaho*/li" /> t' "s'uu-","i-210" <='cl="ocuu-","i s'uu-","i-e" t/taxonomy s'uu-","i-&&"obj/werngory s'uu-","i-210 bgnavi =e.d-","i-row "default" >IEavanzado y emp.ledimionto*/li" /> t' "s'uu-","i-208" <='cl="ocuu-","i s'uu-","i-e" t/taxonomy s'uu-","i-&&"obj/werngory s'uu-","i-208 bgnavi =e.d-","i-row "default" >Do-depol*/li" /> t' "s'uu-","i-209" <='cl="ocuu-","i s'uu-","i-e" t/taxonomy s'uu-","i-&&"obj/werngory s'uu-","i-(n.orhild.le s'uu-","i-209 bgnavi =e.d-","i-row "default" >Ee" omío
  Emp.lsar-ol*/li" //ul> */li" /> t' "s'uu-","i-212" <='cl="ocuu-","i s'uu-","i-e" t/taxonomy s'uu-","i-&&"obj/werngory s'uu-","i-(n.orhild.le s'uu-","i-212 bgnavi =e.d-","i-row "default" >Soc edad
   Living Mn Majadaho*/li" //ul> */li" /> t' "s'uu-","i-263" <='cl="ocuu-","i s'uu-","i-e" t/taxonomy s'uu-","i-&&"obj/werngory s'uu-","i-(n.orhild.le s'uu-","i-263 bgnavi =e.d-","i-row "default" >Opinión
    Editorial*/li" <> t' "s'uu-","i-262" <='cl="ocuu-","i s'uu-","i-e" t/taxonomy s'uu-","i-&&"obj/werngory s'uu-","i-262 bgnavi =e.d-","i-row "default" >La Ca-umna de Sonsolol*/li" //ul> */li" /> t' "s'uu-","i-1136" <='cl="ocuu-","i s'uu-","i-e" t/taxonomy s'uu-","i-&&"obj/werngory s'uu-","i-1136 bgnavi =e.d-","i-row "default" >Zona Neroaste*/li" /> t' "s'uu-","i-672" <='cl="ocuu-","i s'uu-","i-e" t/post_l" t s'uu-","i-&&"obj/pag, s'uu-","i-672 bgnavi =e.d-","i-row "default" >Edicapnes Imp.lsas*/li" //ul>*/div>
i d='cl="fa fa-me=sea">*/i> */i>
*/i> Var po-os de lr-pultados
*/div>*/div>
*/div> */div>
*/i> */div>
}ay
*/div>
i d='cl="fa fa-me=sea">*/i> */i>
*/i> Var po-os de lr-pultados
*/div>*/div>
*/div>
*div d='cl='ads_swnShoode'>*/div>*/div>

28 de feb/#rt de ds/3 }ay }div>
enMn Majadaho*span d='cl="werngory-me/eratut">, atd" hret="https://enpapel. ,"Sli/"ink rewerngory tag">S,"Sli }spani }div>
*div d='cl="
*/i> 0*/div>
*/div> }div> }div> div d='cl="jeg_feaculed feaculed_","im ">*/a>*/div>
0
IMPRESIONES }spani
/a>*/i>C,"Ca ver/a>*/i>
*/i>
*/i>
*div d='cl='ads_swnShoode'>

La rk sejera de Cy-cult, Turismo y Do-depo de la Ca"comuni de Me-mad, Merta Rivera de la Cruz, ta visitado Me-majadaho, io;fro iol “C,"Coomrom 179” de =e

La responsabst regmattl ta indertdo que la localmuni, ubertda a s'uos de ds kilómetros del co;fro io la capital, se ta rk vedo mr un “","dest de de-o” gracias a sus “0 !importes ryfra,"druccults dy-cultles y io-depivas”.

E;fre dfras, ta citado el Teafro io la Casa de la Cy-cult Cars'u Cande, que perfo Ca vo de la Red regmattl, dyo;fa rk un apero io 345 localmunies y es e *div d='cl='ads-wrad.ar al-al-descer '>*div d='cl='ads_swnShoode'>*/div>*/div>*/div>

Rivera de la Cruz ta explertdo que s\/pletan e-da oferta la sala de exposicapnes Ángeles Sortos y la coltl polifónert Enrique Granados, fuahoda 'u 1982.

Por dfra Ca vo, ha recoldtdo que Mn Majadaho Coomueve también la prácvert del io-depo portc ","de los circuitos ryfortilos e

*/div>*/div>*div d='cl="jw.jn_pre)_n","_e" cainlo">
El Hospital Puerta de Hierro dyo;fa rk uniunies espec Arizadts 'u el iiagnó"tict de enfermeunies poct frecuertes Próxima publertción }spani

":"En Pa }ay }h3> p d='cl="jeg_as/aut_=e <"> Redacción de diversos colaboltdooes del equipo ":"En Pa. }p>
*div d='cl="jw.jn_popup_post_c" cainlo"> Próxima publertción }spani

i d='cl="fa fa-elosc"i>/i> */div>*div d='cl="jw.jn_s\/comm_c" cainlo">
Tu dirección de correo elecirónero no será publertda.*/spani>/p> p d='cl="s\/comm-f)rm/wp/comm"i>>r:la per="s\/comm">C,"o;far-o >>r:la per="es/aut">Nomb/c >>r:la per="emmbn">Correo elecirónero >>r:la per="urn">Web>/>r:lai

/>r:lai*/p>

/f)rm>

div d='cl="jeg_sidecar jeg_mticky_sidecar nk{-md-4">
El Tiempo/h3>
*div d='cl='eea},er-atlas-wrad.ar' *div d='cl='eea},er-atlas-},"her' Me-majadaho, ES }div>*div d='cl='eea},er-atlas-body'>*div d='cl='cur.lem_temp'i>i d='cl='wi -fw -eea},er-20'>*/i>div d='cl='cur.lem_text'>Neblena*/div>*/div>*div d='cl='dmbny =eys' Merspan d='cl='extended_=ey extended_=ey_2'>Miéspan d='cl='extended_=ey extended_=ey_3'>Jue/div>*div d='cl='dmbny'>15°C*}small> / 7°C*}small>
i d='cl='wi -fw -eea},er-20'>*/i>span d='cl='extended_=ey extended_=ey_2' l" ti='Nubltdo'>16°C*}small> / 7°C*}small>
i d='cl='wi -fw -eea},er-26'>*/i>span d='cl='extended_=ey extended_=ey_3' l" ti='Mayor/erte nubltdo'>17°C*}small> / 6°C*}small>
i d='cl='wi -fw -eea},er-28'>*/i>/div>*/div>*div d='cl='eea},er-atlas-footer' poweled by Wea},er Atlas/div>*/div>*/div>*div d='cl=" get get_jw.jn_ oc Al_s\unterj le "jw.jn_ oc Al_s\unter-1">
Permanece Canecitdo/h3>
  *div d='cl="jeg_tabpost_","i teraci"yle "jeg_tabpost_1">*div d='cl="jeg getpopularj>
  Localmzan a la mujer =e apN.lcida esteefin de semmnt*}h3>
  i d='cl="fa fa-elock-o">*/i> 31 de en#rt de ds/4
  De apN.lcida una mujer =e 35 eños mr Mn Majadaho*}h3>
  i d='cl="fa fa-elock-o">*/i> 30 de en#rt de ds/4
Localmzado el homb/c de 44 eños =e apN.lcido mr Vildanueva del PN.dildo*}h3>
i d='cl="fa fa-elock-o">*/i> 8 de feb/#rt de ds/4
*/a>
Una de las columnas de la ‘tractooMaj’ del iía 21 afravlsará Mn Majadaho*}h3>
i d='cl="fa fa-elock-o">*/i> 20 de feb/#rt de ds/4
*/div>*div d='cl="jeg_tabpost_","i"yle "jeg_tabpost_2">
*/a>
NC1: la terapia papnerj del Hospital Puerta de Hierro que reclaman mr México*}h3>
i d='cl="fa fa-e\/comm-o">*/i> 3
*/a>
Moltl a la carta*}h3>
i d='cl="fa fa-e\/comm-o">*/i> 2
El Ayu camionto de Me Majadaho da-prará el edific o de la Segurmuni Soc Al /era rk verlo mr Bibliotert Mcomcipal*}h3>
i d='cl="fa fa-e\/comm-o">*/i> 1
*/a>
Juan y Merta, capitanol y ON.eja rk el oval*}h3>
i d='cl="fa fa-e\/comm-o">*/i> 1
*/div>*div d='cl="jeg_tabpost_","i"yle "jeg_tabpost_3">
*/a>
Cao una de las ,"druccults de la obra de la ONs-rtia de Roza Mertín ntn id-vocar hermuos*}h3>
i d='cl="fa fa-elock-o">*/i> 20 de abril de ds/4
*/a>
La experta en chotis que tione una escutia mr Mn Majadaho*}h3>
i d='cl="fa fa-elock-o">*/i> 20 de abril de ds/4
*/a>
Lts Rozas busca la mejor hamburguesa junto a “The Champapns Burger” busca la mejor hamburguesa mr su recinto fermal*}h3>
i d='cl="fa fa-elock-o">*/i> 20 de abril de ds/4
*/a>
Ca/pañm de donación de sang/c de Cruz Roja el 20 de abril*}h3>
i d='cl="fa fa-elock-o">*/i> 20 de abril de ds/4
Redesc N.jn/h3>
*/a>
Cao una de las ,"druccults de la obra de la ONs-rtia de Roza Mertín ntn id-vocar hermuos <}h3>
atd" hret="https://enpapel.mn Majadaho/cae-unacio-las-,"druccultscio-la-obracio-la-ONs-rtiacio-rozaonertin-;tnrid-vocar-hermuos/" i>i d='cl="fa fa-elock-o">*/i> 20 de abril de ds/4
*/a>
La experta en chotis que tione una escutia mr Mn Majadaho <}h3>
atd" hret="https://enpapel.mn Majadaho/da/expertaien-chotis-que/tione-unacescutiacen-mn Majadaho/" i>i d='cl="fa fa-elock-o">*/i> 20 de abril de ds/4
*/a>
Lts Rozas busca la mejor hamburguesa junto a “The Champapns Burger” busca la mejor hamburguesa mr su recinto fermal <}h3>
atd" hret="https://enpapel. ,"Sli/las-rozas-busca-er-mejor-hamburguesa-junto-a-ic--champapns-burger-busca-er-mejor-hamburguesa-en-su/recinto-fermal/" i>i d='cl="fa fa-elock-o">*/i> 20 de abril de ds/4
*/a>
Ca/pañm de donación de sang/c de Cruz Roja el 20 de abril <}h3>
atd" hret="https://enpapel. ,"Sli/ca"canacio-donacik -de-sang/c-=e-cruz-roja-el-20-=e-abril/" i>i d='cl="fa fa-elock-o">*/i> 20 de abril de ds/4
spani>/spani>spani>/spani>spani>/spani>/div>
< var jw.jn_module_3816_0_662445f284bde = {"},"her_ie" ":"","first_l" ti":"Redesc N.jn","sle"nd_l" ti":"","urn":"","},"her_2' t":"},"hing_6","},"her_background":"","},"her_sle"ndary_background":"","},"her_text_nk{or":"","},"her_linl_nk{or":"","},"her_acdesc_nk{or":"","},"her_filter_cnimgory":"","},"her_filter_es/aut":"","},"her_filter_tag":"","},"her_filter_t="t":"All","post_l' t":"post","e" cont_l' t":"all","sponsot":false,"n"ther_post":"4","post_offset":"0","unique_e" conta:"disabst","include_post":"","included_only":false,"exclude_post":"","include_cnimgory":"","exclude_cnimgory":"","include_es/aut":"","include_tag":"","exclude_tag":"","post_lag":"","tribe_evonts_cni":"","sott_by":"lnimst","dnim_perfota:"default","dnim_perfot_customa:"Y\/m\/d","force_nerfol_i:"Im_/upl":"","paginaimat_modea:"disabst","paginaimat_n="tprev_showt="t":"","paginaimat_n"ther_post":"6","paginaimat_ /s

Periódie" mensuol gratuito de Me Majadaho.

Síguenos:>/strong>

>i d='cl="fa fa-twitter">>span d='cl="jeg-ie" ie" -twitter">>svg xmlnsret="htpswww.w3.orgads00/svg" he hei="1"i"yviewBox="0 0 512 512">>path e "M389.2 48h70.6L305.6 224.2 487 464H345L233.7 318.6 106.5 464H35.8Lds0.7 275.5 26.8 48H172.4L272.9 180.9 389.2 48zM364.4 421.8h39.1L151.1 88h-42L364.4 421.8z"/"*/svgi>/spani>/i> */i>